Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die aan deze website wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De informatie op de website wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker van de website mag geen op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Flow Motion Solutions. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-)netwerk.

Flow Motion Solutions sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Flow Motion Solutions niet aansprakelijk voor schade, directe of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

De site conformeert zich aan de Wet AVG, zie hiervoor ons Privacy Statement